Edukacije, seminari, treninzi, predavanja

Otvoreni smo za mogućnost suradnje kroz pružanje usluga  tematskih seminara/treninga koje također možemo organizirati na teme kao što su:

 • komunikacija i komunikacijske vještine,
 • nenasilno rješavanje konflikata i razvoj utjelovljene empatije,
 • rad sa iskustvima srama i krivnje
 • korištenje kreativnih medija u radu sa klijentima
 • perspektiva polja i kokreativnost u psihoterapijskom radu,
 • trajne odnosne teme i mehanizmi adaptacije na kontakt u procesu psihoterapijskog rada
 • dijalog i disocijacija u psihoterapijskom procesu
 • relacijska paradigma i intersubjektivnost  u radu sa ljudima
 • kako raditi sa osobama specifičnih karakternih stilova,
 • grupni rad i grupno savjetovanje,
 • partnersko savjetovanje,
 • tijelo u supervizijskom, savjetodavnom i psihoterapijskom procesu rada
 • projektivne tehnike u radu sa djecom mladima i odraslima,
 • projektivne i kreativne tehnike u savjetovanju i psihoterapiji,
 • stress menagement iz perspektive gestalt terapije itd.

Svi oblici rada prilagođeni su vašim potrebama i biti će kreirani na osnovi specifičnosti Vašeg konteksta.